Bilimsel Çalışmalar

Kitaplar

 

1. Die Rechtsfragen der Internationalen Handelsvertretungen am Beispiel des deutschen und türkischen Rechts [The Legal Issues of the International Commercial Agents at the example of the German and Turkish law], PhD Thesis, , XXVIII + 355 pages, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2003.[in German]


2. Internet Alan Adlarının ICANN Tahkim Usulüne Göre Korunması [Protection of Domain Names and ICANN-UDRP proceeding], Seçkin Yayınevi Anklara 2006, 195 p.


3. Karşılaştırmalı ve Türk Hukukunda Karşılaştırmalı Reklam [Comparative advertising in turkish and comparative law], Seçkin Yayınevi, Ankara 2006, 332 p

4. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku“, [Turkish Copyright Law], Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012, LXIV + 808 p.


5. Yeni 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Karşılaştırmalı-Gerekçeli-İçtihatlı ve Kavram İndeksli”, [New Turkish Commercial Code(Law Nr 6102), with justification decisions], Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, Ankara 2013, LXXII+2152 p, V. I an II.


6. Fikri Mülkiyet Hukuku”, [Intellectual Property Law], Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2015, XLIII +843 p.


7. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Haksız Rekabet Hukuku [Unfair Competition Law According to Turkish Commercial Act 6102], EPubli Berlin 2018, LXIX + 852 p. 


8. Uygulamada Alman İltica Hukuku [German Refugee Law in Practice], BoD, Books on Demand, Norderstedt, XXIV + 290 p.

Almanca Makaleler

 

1. Haftungsverhältnisse bei Vor-GmbH im deutschen Recht [Contingent liabilities at pre-GmbH in the German law], www.e-akademi.org (Juni 2002 – Issue 4.


2. Allgemeine Geschäftsbedingungen im türkischen Recht [Standard Contract Terms and Conditions in Turkish Law ], in: Recht der Internationalen Zeitschrift (RIW), 2004, p. 183- 188.


3. Ausgleichsanspruchs des türkischen Handelsvertreters und dessen Abbedingung im deutsch – türkischen Rechtsverkehr, [Compensation claim of the Turkish Commercial Agents and the waiver of the German - Turkish legal 

relations], in: RIW (Recht der Internationalen Wirtschaft), 2011, Issue 3, s. 125.


4. Benutzung der Marke als Domain Name, Metatag und Keywords im Türkischen Recht”, [Use of the mark as a domain name, meta tag and keywords in Turkish Law], in: MarkenR (Markenrecht), 2011, Issue 5.


5. Vergleichende Werbung im türkischen Recht, [Comparative advertising in Turkish law], in: sic! (Zeitschrift für İmmaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht), 2011, Issue 5.


6. Die Änderungen im neuen türkischen Handelsvertreterrecht, (The changes in the new Turkish commercial law concerning the commercial agent), (H & V Journal, 9/2012, p.. 22.


7. Die Vertagung de Bilanzverhandlungen durch die Minderheitsaktionare nach dem neuen türkischen Handelsgesetzbuch (Art. 420 ntHGB), [The postponement of the balance sheet negotiations by the minority shareholders under the new Turkish Commercial Code], Festschrift Für Peter Gottwald, zum 70. Geburtstag, C.H. Beck Verlag, München, 2014, pp. 45-52.


8. Das türkische Vertriebsrecht im Vergleich zum deutschen Recht, [The Turkish distribution right in comparison with German law], International Commercial Law Journal for international purchase and distribution law (IHR), 5/2016, pp. 172-184

Diğer Makale ve Çalışmaları

  

1. Alman Ticaret Kanunu Reformu 1998, [The Reform of German Commercial Law in 1998], Yargıtay Dergisi 2000, p. 247-260.


2. 97/7 Sayılı AB Yönergesi, Alman ve İsviçre Hukuku Bağlamında Internet Üzerinden Yapılan Hukuki İşlemler, [The Legal Transactions over the Internet, 97/7 EC Directive and Related Regulations in German and Swiss], Yargıtay Dergisi 2001, p. 273-304.


3. Alman Borçlar Hukuku Reformu ile Getirilen Değişiklik ve Yenilikler, [The Reform of German Contract Law: Changes and Renewals], (Das

Schuldrechtsmodernisierungsgesetz), Mevzuat Dergisi, Yıl 6, Sayı 67, Temmuz 2003.

 

4. Telif Hakları Açısından İnternette Veri Paylaşımı, Internet ve Hukuku [P2P File Sharing and Intellectual Property Rights], with Doç. Dr. Abuzer Kendigelen, in: Internet ve Hukuk, Bilgi Üniversitesi Yayınları, (Editor: Yeşim Atamer), p. 491-537, İstanbul 2004.


5. Türk Hukukunda Mesafeli Sözleşmeler, [Distance Contracts in Turkish Law], Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol. VII, Nr. 3-4; p. 785-807, Erzincan 2003.


6. Mesafeli Sözleşmelerde Cayma Hakkının Kullanılması ve Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar [The Use of Withdrawal Rights in Distance Contracts and Related Problems], Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fak. Dergisi, (AÜEHFD), Cilt: IX, Sayı: 1-2, s. 451-474. (with Dr. Murat Atalı).


7. İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) ve Hukuki Sonuçları, [Mobbing in the Workplace and its Legal Consequences], TİSK Akademi, sayı: 3, C. 2 (2007). (with Assoc. Prof. Serap Palaz)


8. Markanın Internet Alan Adı, Metatag ve Keywords Olarak Kullanılması (5833 sayılı Kanunla Değişik 556 sayılı KHK m. 9.I,(e ) bendi, [Use of Trademark as Domain Name, Keyword and Metatag in Turkish Trademark Law], Doç. Dr. Haluk Konuralp Anısına Armağan, C. III, s. 229, Ankara 2009.


9. Fikri Eserlerin Umuma Erişilebilir Kılınması" (FSEK m. 25/II), [Making-available-right of the Works in Turkish Copyright Law], FSEK m. 25/II), Doç. Dr. Haluk Konuralp Anısına Armağan, C. III, s. 295, Ankara 2009.

 

10. Çekte ibraz Tarihinin Yer Almamasının Hukuki Sonuçları - Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Işığında Eleştirel Bir Yaklaşım, [The results of absence of presentation date in the checks] -, Prof. Dr. Fırat Öztan’a Armağan”, Ankara 2010, s. 435-446


11. Radyo ve TV Yayınlarının Umumi Mahallerde Gösterilmesi - Mukayeseli Hukuk Çerçevesinde FSEK Bakımından Değerlendirmeler, [Reproduction of the radio and television broadcasting in the public places and an evaluation in terms of copyright], Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan İstanbul 2010, s. 1309-1329.


12. Adwords Reklamlar Karşılaştırmalı Reklam Teşkil Eder Mi? - Avrupa Adalet Divanının Verdiği Kararlar Işığında Bir Değerlendirme, [Constitue Adwords Ads Comparative Advertising? - An Evaluation of the European Court of Justice in the Light of Its Decision], İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Hukuk Sayısı), Yıl 9, Sayı: 18, 2010/2, s. 97-113.

 

13. Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (6102 Sayılı TTK m. 392)”, [Right to receive information and access to the members of the Board of Directors in Turkish Stock Corporation Law], Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (UAÜHFD), S. 1, Haziran 2013, s. 77-95.


14. Yargıtay 11. HD’nin FSEK m. 76/son ile İlgili E. 2009/12371, K. 2011/5325 ve 02.05.2011 Tarihli Kararı”, [The Evaluation of the decision of the 11th Civil Chamber at the Court of Cassation on Art. 76/2 Turkish Copyright], Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (UAÜHFD), S. 1, Haziran 2013, s. 111-123.


15. Markanın Hükümsüzlüğü Davalarının Açılmasında Süre, [The time-limit for bringing an action for annulment of trade marks], UAÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, S. 2, 2013, s. 109.


16. FSEK’e Göre İleride Vücuda Getirilecek Eserlerle İlgili Yapılan Sözleşmelerin İfası ve Sonuçları Hakkında Sinema Sektörü Özelinde Bazı Düşünceler, [The implementation and legal consequences of the contracts on future works - some considerations in the film sector], Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi, TFM 2015/1, s. 35-46.

17. “Telif Hakları Açısından İnternette Veri Paylaşımı, [P2P File Sharing in terms of turkish copyright law] Internet ve Hukuku, Derleyen: Yeşim M. Atamer, İstanbul 2004, s. 492-537”.


18. “Fikri Hakların İhlali Nedeniyle İhtiyati Tedbir Yoluyla İnternet Sitelerine Erişim Engellenebilir mi?” [Due to Infringement of Intellectual Property Rights Injunction to prevent access to the Internet Sites?] Fikri Mülkiyet Yıllığı 2009, s. 135-164, İstanbul 2009.


19. FSEK’e Göre Yayın, Yeniden Yayın, Yeniden İletim ve Diğer Mali Haklardan Farkları, [Broadcasting right according to Turkish Copygright Act and Differencies from other financial rights], Fikri Mülkiyet Yıllığı, 2010.