Haksız Rekabet Hukuku

 Haksız rekabet hukuku, rekabet hukuku ile birlikte serbest ve rekabetçi bir piyasanın işlevselliğinin temininde önemli bir yere sahiptir. 6102 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra haksız rekabet hukukunun öneminin arttığını söylemek yanlış olmaz. Uygulamada her zaman için önemli bir yere sahip olsa da, haksız rekabet hukukunun akademik camiada hak ettiği ilgiyi gördüğünü söylemek oldukça zordur. İsviçre’de dahi haksız rekabet hukukunun bütününü ele alan birçok monografik eser ve şerh bulunmasına karşın, bizde birkaç monografik çalışma ya da şerhe rastlamak mümkün değildir. 


Bu alandaki boşluğun doldurulmasına katkı sunma amacı ve iddiasındaki elinizdeki bu eser, dört yıllık hummalı bir çalışmanın ürünüdür. Uygulayıcılara yönelik hazırlanmış bu eserde, haksız rekabet hükümleri kaynak kanun kapsamında açıklanmaya, bu yapılırken bir taraftan Türk Hukuk literatürü tüketilmeye çalışılmış, mukayeseli olarak Alman ve İsviçre Hukuklarına ve ayrıca Yargıtay’ın emsal kararlarına yer verilmiştir. 


Çalışmada, haksız rekabet hukuku alanında bundan sonra çok daha büyük öneme sahip olacağı beklenen genel hükme ayrı bir önem verilmiş ve genel hüküm kapsamında haksız rekabet teşkil edebilecek engelleme, sömürme gibi belli başlı ve internet ve sosyal medya ortamında gerçekleşebilecek haksız rekabet halleri, online ortamda reklam, adblocker eklentilerin sürüm ve dağıtımının yapılması, istenmeyen e-posta gönderilmesi (spamming), online açık artırma ve eksiltmeler, keskin nişancı yazılımları (sniper software) kullanılması, bir başkasına ait içerik ya da bilgilerin kullanılmasının haksız rekabet hükümleri kapsamında değerlendirilmesi, haksız rekabet halinde hukuki ve cezai sorumluluk ele alınmıştır. Ayrıca kitabın sonunda TTK’nın haksız rekabet hakkındaki hükümlerine İsviçre UWG ile karşılaştırmalı olarak yer verilmiştir.

 
Eserin, Türk Haksız Rekabet Hukukuna katkı sunması temennisiyle..  


Alman İltica Hukuku kitabım yayımlandı

Fikri Mülkiyet Hukuku” kitabım çıktı..

Sınaî Mülkiyet Kanunu yayımlandı.

Gerekçeli Sınai Mülkiyet Kanunu.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Yargıtay HGK 14.01.2014 tarihli)

Gittigidiyor Kararı
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı (Nisan 2014-

İhtiyati Tedbir Taleplerinin Kabul veya Reddi Kararlarının Temyiz Edilemeyeceği Hk.)


5651 sayılı Kanunda Yapılması Düşünülen Değişiklikler Hakkındaki Değerlendirmelerim

Anayasa Mahkemesinin FSEK m. 68 ve m. 76 ile İlgili 2012/133 E. sayılı Kararı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 2013/7 Sayılı Genelgesi

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği 13.06.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik 21.05.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı

Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi ile İlgili Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 25/4/2013 Tarihli ve 04/01 Sayılı Kararı yayımlandı.

6455 sayılı “Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı. Kanunun 78-82 inci maddeleri arasında TTK’da değişiklikler yapılarak, bütün şirketlere denetim getirilmiş, yevmiye ve yönetim kurulu karar defterlerinin kapanış onayı tarihleri değiştirilmiştir.

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlandı.

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E. 2009/1, K. 2012/2)Ceza Muhakemesi Kanunu İle Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair KanunTicaret Sicili Yönetmeliğili 27.01.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yargıtay Büyük Genel Kurul Kararı (2013-1)Bağımsız Denetim Yönetmeliği‘nden sonra Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı.

Elektronik Tebligat Yönetmeliği yayımlandı… Bu Yönetmeliğin yayımlanmasıyla birlikte PTT’den Kayıtlı Elektronik E-Posta alınması mümkün hale gelecek.